начало

Този сайт е инициатива на професионалисти в сферата на културното наследство и съдържа както проблеми, с които се сблъскваме в работата си, така и предложения за техните решения. Нашата цел е широк обществен дебат по проблемите на опазването на недвижимото културно наследство в България и създаване на дългосрочна стратегия за неговото опазване. Очакваме Вашата подкрепа и коментари към нашите предложения, както и на нашия email – contact@heritage.bg.

Това не е краен продукт. Завършеността на тази платформа зависи от Вашите коментари и допълнения. Сайтът ще се обновява периодично в зависимост от получената обратна връзка.

Участвайте активно и коментирайте!

Проблемите в националната система за опазване са много, на различни нива и много силно взаимнообвързани. Най-общо сме ги систематизирали в две основни групи:
1. Проблеми на държавно ниво – свързани с държавната политика, законодателството и диалога между институциите
2. Проблеми на институционално ниво в НИНКН
2.1. Дирекция „Експертно методическа дейност“ (ЕМД)
2.2. Дирекция „Идентификация деклариране и предоставяне на статут“ (ИДПС)

  Държавна политика

  Държавната политика за опазване на недвижимото културно наследство се свежда до липса на такава.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Отношение на обществото

  Обществеността рядко реагира при унищожаване на културното наследство. Гражданите нямат нужните познания по въпросите на опазването – какво е ценно и защо го пазим. Липсват дейни граждански организации в областта на опазването.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Липса на диалог между експерти и общество

  Липсва диалог между експертите в сферата на опазването на различни позиции в общественото пространство – държавни институции, НПО и др. Няма регулирани редовни срещи, на които да се поставят, обсъждат и решават посочените тук проблеми.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  "Реставрации" с европейски пари

  Проектите за реставрация по европейски и други финансиращи фондове създават крайно негативната практика за намеси в културните ценности с цял усвояване на средства за сметка на тяхната автентичност.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Липса на синхрон между закони и наредби и диалог между институции

  Липсва координация между Закона за културното наследство, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройство на територията, Закона за общините и местната администрация, Закона за земеделието и горите и др.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Липса на отговорност у проектантите

  Липсва отговорно отношение на проектантите към КИН и обществото. Често икономическите интереси са поставени пред професионалните.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Липса на контрол върху намесите

  Множество обекти се изпълняват с разлики спрямо съгласуваните проекти. Контролът върху извършеното строителството е изключително слаб, поради което се допускат съществени и недопустими отклонения от съгласуваните намеси, дори злоупотреби.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Конфликт на интереси в МК

  Съществуват благоприятни условия за конфликт на интереси в МК – една и съща дирекция (ГД ИОКН) съгласува проекти и след това контролира тяхното изпълнение.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Инспекторатът в МК

  Инспекторатът в Министерство на културата няма експертния потенциал да осъществява дейността си, тъй като един експерт осъществява контрол от страна на МК върху археологически, архитектурни, художествени и исторически ценности, за което той няма как да има цялата нужна подготовка и експертиза.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Сигнали към МК

  Няма обратна връзка за постъпилите в МК сигнали за незаконни намеси. Не е ясно дали МК извършва проверки, тъй като МК не връща отговори на постъпилите сигнали. Няма отчетност какви глоби и санкции са нанесени при проверки на място. Създава се усещане за липса на реакция от страна на МК, както и премълчаване на проблеми.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  НИНКН и директорите му

  Съгласно ЗКН (от 2009 г.) директорът на НИНКН се избира чрез конкурс. но де факто този принцип не работи.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  НИНКН не консултира

  Институтът е превърнат в изключително затворена и непристъпна крепост, не се осъществява никаква форма на диалог с обществото, в чието име се опазва всъщност културното наследство на страната.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Липса на достатъчен брой експерти

  Малък брой хора обработват проектите за цяла България. Процесът по обработване на преписките е смесица между електронно и ръчно изписване, усложнен и бавен. Служителите разнасят листове хартия по етажи, при все, че всичко се обработва по електронен път.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Липса на предаване на опит

  Липсва стратегическо предаване на опит между поколения колеги, експерти, институции. Опазването на културното наследство постепенно се превръща само в административен процес без наличие на сантимент, морал, отговорност към обществото.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Териториални звена

  Липсват местни териториални звена за проучване на обекти културно наследство и оценка на проекти, на база на знания за даденото място. В НИНКН няма информация какво се случва в другите населени места извън София, като единствено в Пловдив има такова звено, което е без права за реална намеса в негативните процеси на място.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Актуализация за културното наследство

  Общият брой на недвижимите културни ценности в България е около 40000 Данните обаче не са сигурни, защото не се извършва актуализация. Т.е. днес не знаем в какво състояние са тези обекти. Няма стратегия как, кога, от кого и колко често трябва да се извършва тази актуализация. Не се прави нищо по този въпрос, а смело се съгласуват нови проекти.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Кадастри за културно наследство

  Липсва специализиран кадастър за културното наследство. Работи се с остарели кадастри за населени места, стари карти, схеми, документи и др.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Архивът на НИНКН

  Към момента липсва добре работеща и структурирана дигитална система за Националния документален архивен фонд при НИНКН.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Деловодството на НИНКН

  Деловодните системи на Министерство на културата и НИНКН не са обвързани. Всяка институция използва различна електронна система за документооборот и това води до грешки, но по-важното - създава забавяне, вместо по-бързо обработване на преписки – което е смисълът на електронното деловодство.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Експертният съвет в НИНКН

  Не се използват възможностите на общите усилия, особено при сложни казуси, а се предпочита тихото, еднолично решение при разглеждане на проекти – причина за усещането за корумпираност на института.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Критерии за оценка на наследството

  Съществуващите критерии, по които се оценява един обект за да му се даде статут на НКЦ позволяват противоречива оценка. Двама експерти могат да оценят по различен начин културно-историческата стойност на един и същ обект. Реално зависи от самия проучвател дали даден обект ще получи статут или не.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Деклариране и регистриране на НКЦ

  Тези две процедури са излишно усложнени, с дублиращи се етапи и поради липса на кадри, финансиране за командировки и т.н. се оказва невъзможно един обект да се оцени с нужните внимание, обмисляне и експертно мнение в законовите срокове.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Липса на координация в НИНКН

  Двете звена в института – научно-изследователското (т.е. тези които оценяват културно-историческата стойност на обекти НКЦ) и експертно – методическо (тези, които изготвят становища за инвестиционни проекти за намеси в обекти със статут на НКЦ) изготвят материали, които не се обединяват в единна база данни.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Проекти за намеси в НКЦ и техните охранителни зони

  Няма ясни правила за това как изглеждат различните видове проектни разработки, отнасящи се за обекти културни ценности и техните охранителни зони.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Съгласувателни процедури

  Всички предложения за намеси по обекти културно наследство минават дългата процедура по ЗКН за съгласуване с министъра на културата след становище на НИНКН, когато за по-обикновени случаи (например при по-ниска категория на обекта според ЗКН) биха могли да бъдат решавани на ниво НИНКН в по-кратък срок.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Експертното становище на НИНКН

  Становищата на НИНКН нямат задължителен характер. Във всеки един момент служителите на ГД ИОКН могат да изразят различно становище, което е нерегулиран процес, в който се създава възможност за конфликт между становища на експерт в НИНКН и инспектор в ГД ИОКН.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Съгласуване на проекти

  При съгласуване на проекти се работи „на парче“, без ясна стратегия за околните обекти и липсата на информация по въпроса.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Експерти и бюрокрация

  Освен същинското разглеждане на проектите, в частта дали отговарят на принципите за опазване и предписанията за обектите НКЦ, експертът трябва да върши допълнителни общи дейности от бюрократичен характер, с което дейността му се забавя, разводнява и съответно знанията му не се използват пълноценно.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  НИНКН не проектира

  НИНКН не разработва проекти по структурните фондове, с което изпуска възможност да приложи на практика опита и знанията си. По този начин служителите нямат развитие на работното място.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →

  Грешки в списъците на НКЦ

  С годините са се натрупали грешно попълнени данни в регистрите, което е още една причина за трудната работа с информацията за НКЦ в списъците на културно наследство.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ →