Сигнали към МК

Няма обратна връзка за постъпилите в МК сигнали за незаконни намеси. Не е ясно дали МК извършва проверки, тъй като МК не връща отговори на постъпилите сигнали. Няма отчетност какви глоби и санкции са нанесени при проверки на място. Създава се усещане за липса на реакция от страна на МК, както и премълчаване на проблеми.

ГД ИОКН към момента е с централизирана структура, т.е. липсват работещи специализирани държавни органи за опазване на културно наследство по райони. От друга страна, както вече бе казано, ГД ИОКН функционира крайно непрозрачно – изобщо не е ясно каква част от сигналите за нарушения се разглеждат.
Неясна е системата за подаване на сигнали при нарушения и/или при застрашени НКЦ. Гражданите не подозират, че могат да подават сигнали освен ако не са пряко засегнати, а сигналите подадени от страна на НИНКН към ГД ИОКН, често остават без обратна връзка. На единичните сигнали, на които все пак се обръща внимание не е счетено за необходимо да се отговори официално за резултата и предприетите мерки.
Няма статистика за санкциите, проведени от ГД ИОКН. Каква част от предписанията на ГД ИОКН са изпълнени, колко са наложените глоби, каква част от тях са оспорени и отпаднали след заведено съдебно дело и каква част са изплатени и преведи в съответния бюджет. За какво се използват тези средства?
Не може и не бива да се чака при всеки проблем с НКЦ съответна община или МК, или друга заинтересована организация/институция да покрива разходите по път и престой. Всички предварителни уговорки, свързани с финанси, забавят работата и са в ущърб на съответната НКЦ в риск.

Нашето предложение:

Всички постъпили сигнали за нарушения по обекти на културното наследство да се публикуват на уебстраницата на МК. Всички констативни протоколи с взетите решения с тях да се публикуват, с което ще се следи и в какъв срок се завършват задачите на ГД ИОКН. Част от бюджета на МК да бъде целево знасочен за командировки, свързани с дейностите по контрол.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *